Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders beschouwt haar relatie tot een opdrachtgever in de eerste plaats als een vertrouwensrelatie. Daarom geen 'kleine letters', maar heldere algemene voorwaarden.
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders en de opdrachtgever (inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten).

2. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging of de aanvang van de werkzaamheden door Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders.

3. Op verzoek van de opdrachtgever zal Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders tijdens de uitvoering van een opdracht opgave van de kosten doen. Een prijsopgave houdt geen rekening met meerwerk in opdracht van de opdrachtgever.

4. Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders heeft bij de uitvoering van de opdracht een adviserende en bemiddelende rol. De uiteindelijke beslissing om een project uit te laten voeren ligt bij opdrachtgever. Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders treedt niet op als vertegenwoordiger van de opdrachtgever en gaat dus namens de opdrachtgever geen rechtshandelingen aan.

5. Het staat Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren, en met inschakeling van derden. Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

6. Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders baseert haar adviezen op zorgvuldig samengestelde informatie. Voor de gevolgen van eventueel onjuiste informatie is Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders niet aansprakelijk. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van informatie die zij, schriftelijk of mondeling, aan Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders vertrekt, en Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders mag zich zonder eigen onderzoek op die informatie baseren.

7. De adviezen van Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders zijn uitsluitend voor de opdrachtgever bedoeld, en alleen de opdrachtgever mag zich bij zijn beslissingen baseren op deze adviezen.

8. De overeenkomst tussen Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders en de opdrachtgever geldt voor onbepaalde tijd, indien niet een bepaalde tijd is afgesproken. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Een overeenkomst voor bepaalde tijd of een bepaald project kan niet tussentijds worden opgezegd, maar wel schriftelijk tegen het einde van de overeengekomen periode dan wel de voltooiing van het project en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

9. Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders stelt alles in het werk voor een juiste uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever desondanks bezwaren heeft over het geleverde resultaat, dan zal zij Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders daarover zo spoedig mogelijk gemotiveerd informeren. In geval van een terecht bezwaar krijgt Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders een redelijke gelegenheid voor herstel van het geleverde resultaat.

10. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte advies impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

11. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

12. Eventuele aansprakelijkheid van Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht. Indien Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De aansprakelijkheid kan alleen Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders, en niet tevens haar werknemers persoonlijk betreffen (de werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten). Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders is ten hoogste en uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever.

13. Spakler & Verwoolde – Bouwbegeleiders is niet aansprakelijk voor schaden die gedekt zijn of zouden zijn onder een CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekering.14. Overeengekomen honorarium of provisie is exclusief omzetbelasting en onkosten. De betalingstermijn is 14 dagen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Over niet tijdig betaalde bedragen is een rente van 7% verschuldigd. Alle kosten in verband met incasso (waaronder het honorarium voor juridisch adviseurs) zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht tot verrekening met of opschorting van haar betalingsverplichting.

15. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook die de opdrachtgever jegens Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders kan inroepen, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

16. De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd van enig geschil tussen Spakler & Verwoolde - Bouwbegeleiders en haar opdrachtgever kennis te nemen.